Pécsi Tudományegyetem

IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda

 

 

iskola

Óvodai beíratás

Hirdetmény az óvodai beiratkozásról

 

Óvodai jogviszony létesítése

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A szülő a harmadik életévét 2018. augusztus 31. napjáig betöltő gyermekét – legalább napi négy órában történő óvodai foglalkoztatásra – köteles beíratni jelen hirdetményben meghatározott időpontban az általa szabadon megválasztott óvodába.

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 12. § alapján. A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

Beiratkozás időpontja és helyszíne

 

2018.                          április             23.       (hétfő)           8:00-17:00

2018.                          április             24.      (kedd)            8:00-17:00

 

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.

Óvodánk Szekszárd városában felvételi körzettel nem rendelkezik, ezért a város egész területéről és a város környéki településekről is foga gyermekeket.

Óvodánkban német nemzetiségi nevelés, valamint az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése folyik.

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hányában gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • A gyermek TAJ kártyája,
  • A szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
  • Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással - írásban értesíti a szülőket legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapon.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §). Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül - elbírálás céljából a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. Ezen eljárás pontos határidőit az adott óvodák és fenntartóik határozzák meg. Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése estén alkalmazható jogkövetkezmények

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.  A szabálysértés elkövetője pénzbírsággal is büntethető.

Felmentés kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig, nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt illetve az óvoda vezetőjét. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Nevelési év meghatározása

Óvodai nevelési évünk 2018.09.01.- 2019.08.31.-ig tart.

Óvodánk egész évben folyamatosan működik, mindig figyelembe véve a szülői igényeket.

Nyári zárva tartásunk 5 hét, melynek időpontjáról és hosszáról mindig a fenntartó dönt, és hagyja jóvá. Ennek időpontjáról a szülőket minden évben a helyben szokásos módon értesíteni szoktuk.

Az iskola őszi, téli, tavaszi szünetben a gyerekek részére igény szerint folyamatos ellátást biztosítunk. A szünetek és a tanítás nélküli munkanapok előre láthatólag nagyjából az iskolai időpontokhoz igazodnak.

Az nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk. Időpontjukat az intézmény éves munkaterve tartalmazza.”

rovat: 
Dátum Hír: 
péntek, 2018, április 6 - 09:30

Áprilisi ebédfizetési időpontok

Tisztelt Szülők!

Ebédfizetési időpontok

április 10. (kedd)     07:00-10:00

                                            11:30-13:00

                                            15:00-16:40

április 11. (szerda)   07:00-9:00

                                             15:00-16:40

Pótnap

április 12. (csütörtök)       07:00-09:00

helye: a gyakorlóiskola gondnoki irodája melletti szoba

Bankkártyával és készpénzzel is lehet fizetni.

Az étkezés lemondása:

sms és telefonszám: 30/ 342-4168

telefon: 74/ 528-300

email: etkezes@kpvk.pte.hu

rovat: 
Dátum Hír: 
csütörtök, 2018, április 5 - 11:30

Iskolai beíratás

Tisztelt Szülők!

 

A PTE IGY Gyakorlóiskola beíratási időpontjai:

2018. április 12.  8.00-19.00

2018. április 13.  8.00-19.00

Az induló 1. osztályok:

1.a  úszás -  idegen nyelv (angol vagy német választható)

1.b  Csoda-vár – idegen nyelv ( német)

1.c   kosárlabda- informatika,idegen nyelv (angol)

 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: - regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

- tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; részére határozatlan ideig érvényes).

2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolás, ami lehet:

- óvodai szakvélemény,

- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

3. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

4. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartóhoz lehet fordulni.

 

rovat: 
Dátum Hír: 
szerda, 2018, március 21 - 16:45

Márciusi ebédfizetési időpontok

Tisztelt Szülők!

Ebédfizetési időpontok

március 20. (kedd)     07:00-10:00

                                                11:30-13:00

                                                15:00-16:40

március 21. (szerda)  07:00-9:00

                                                15:00-16:40

Pótnap

március 22. (csütörtök)    07:00-09:00

helye: a gyakorlóiskola gondnoki irodája melletti szoba

Bankkártyával és készpénzzel is lehet fizetni.

Az étkezés lemondása:

sms és telefonszám: 30/ 342-4168

telefon: 74/ 528-300

email: etkezes@kpvk.pte.hu

rovat: 
Dátum Hír: 
csütörtök, 2018, március 1 - 10:15

Lélekmozgató- Magyar Parasport Napja 2018

A Magyar Parasport Napja alkalmából „Lélekmozgató” címmel az iskolában programokat szerveztünk 2018.február 22-én. Reggel az aulában megnyitóünnepséggel kezdődött a programsorozat. A Tolna Megyei Fogyatékosok Szövetségét Kovács Lászlóné , Szekszárd város önkormányzatát Asztalos Adrienn, a parasportolókat Fábián Dóra képviselte. Művészeti iskolánk táncosainak gyönyörű produkciója után Kovács Lászlónétól a parasportról hallhattunk. Ezután Fábián Dóra átadta Gaál László munkaközösség vezetőnek azt a 200 000 Ft-os ajándékutalványt, melyet a FODISZ ajánlott fel , és amelyen sportszereket vásárolhat intézményünk.

A délelőtt folyamán a tornateremben parasportokat próbálhattak ki tanulóink, az ebédlőben pedig a Lehetetlen határán c. film megtekintése után Fábián Dórával beszélgethettek a gyerekek.

rovat: 
Dátum Hír: 
péntek, 2018, február 23 - 12:00

Februári étkezési díjak befizetése

Tisztelt Szülők!

Ebédfizetési időpontok

február  13. (kedd):           07:00-10:00

                                       11:30-13:00

                                       15:00-17:00

február 15. (csütörtök):     07:00-10:00

                                       11:30-13:00

                                       15:00-17:00

PÓTNAP

február 16. (péntek):         07:00-10:00

helye: a gyakorlóiskola gondnoki irodája melletti szoba

Bankkártyával és készpénzzel is lehet fizetni.

 

Az étkezés lemondása:

sms és telefonszám: 30/ 342-4168

telefon: 74/ 528-300

email: etkezes@kpvk.pte.hu

rovat: 
Dátum Hír: 
szerda, 2018, január 31 - 11:15

Januári étkezési díjak fizetése

Tisztelt Szülők!

A januári étkezési díj befizetésének időpontjai:

2018. január 15.     7.30 - 13.00

2018. január 17.   11.00 - 17.00    

helye: a gyakorlóiskola gondnoki irodája melletti szoba

 

pótbefizetési időpont:

2018. január 18.    9.00- 11.00 

helye: az egyetemi kar épülete, 1. emelet pénztár

 

Az étkezés lemondása:

sms és telefonszám: 30/ 342-4168

telefon: 74/ 528-300

email: etkezes@kpvk.pte.hu

rovat: 
Dátum Hír: 
péntek, 2017, december 22 - 09:15

Oldalak

Feliratkozás RSS - iskola csatornájára
You shall not pass!