Pécsi Tudományegyetem

IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda

 

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2017-2018

 

PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda

Az intézmény adatai:

Az intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda

Típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény

OM azonosító:036282

Székhelye:7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.

Telephelyei:7100 Szekszárd, Mátyás király u. 1.

Telefon: 74/528-336, 74/528-338

Működési területe: Szekszárd város közigazgatási területe/városkörnyék települései

Fenntartója: Pécsi Tudományegyetem (székhelye: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u.1./b)

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 

1. a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén: - regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

- tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; részére határozatlan ideig érvényes).

 

2. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérést tanúsító igazolás, ami lehet:

- óvodai szakvélemény,

- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

- sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 

3. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására

 

4. nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartóhoz lehet fordulni.

 

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2018. április

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 3 osztály/évfolyam

1.a  úszás -  idegen nyelv (angol vagy német választható)

1.b  Csoda-vár – idegen nyelv ( német)

1.c   angol-informatika

 A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

 

Az intézmény gondnoka az iskola ajtaján, faliújságán teszi közzé a havi étkezési díjak befizetésének időpontját. Aki ennek nem tesz eleget, a következő hónaptól étkezésben nem részesül. A fennálló hiány megfizetése után a tanuló étkeztetése folyamatos.Az étkezést lemondani az intézmény portáján, ill. a gondnoknál lehet. A lemondás esetén a következő naptól az étkezésből a tanuló kihúzásra kerül. A hiányzás utáni visszaérkezésről a gondnokot időben értesítenie kell.

 

Az iskolai étkezési díjak:

Óvoda

 

teljes áras/nap

étkezés

660 Ft

Kedvezmények:

 

Minden olyan család jogosult az ingyenes gyermekétkeztetésre, ahol a nettó minimálbér 130%-át nem éri el a családban az egy főre jutó nettó jövedelem értéke. A szülő nyilatkozatot nyújt be az intézmény vezetőjéhez. A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.A gyermeknevelésbe vett vagy utógondozásban részesül.

 

Iskola

 

Teljes áras/nap

50 %-os kedvezmény

Napközis étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna)

750  Ft

375  Ft

Menzai étkezés (ebéd)

500  Ft

250  Ft

 

Kedvezmények:

100 %- os kedvezménnyel étkezhet, ha

- a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- a gyermek nevelésbe vett vagy utógondozásban részesül.

 

50 %- os kedvezménnyel étkezhet, ha

- a gyermek tartósan beteg,

- a gyermek családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek.

 

A kedvezményeket a gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez leadott nyilatkozattal kérvényezni, és a jogosultságot igazolni kell.

 

 

A Művészeti iskola tandíjai:

 

térítési díj

tandíj

15 000,- Ft

30 000,- Ft

 

 

 A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait

 

A fenntartó részéről vizsgálat, ellenőrzés az elmúlt tanévben nem történt.

  

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 

A tanítás 7.45-kor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 10 perccel korábban érkezzen az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben.

Munkanapokon (tanítási napokon) az iskola 7.00 – 17–ig van nyitva a tanulók előtt. Nevelői felügyelettel 7.00 – 7.20-ig a tanulók az aulában tartózkodnak, majd azt követően a kijelölt helyen folyamatos nevelői felügyelet mellett a tanítási órák végéig.

A tanítási órák után csak azok a tanulók tartózkodhatnak az iskola területén, akiknek délutáni elfoglaltságuk van.

 

1. A tanórák rendje: szünet

1. óra: 7.45 – 8.30        15’

2. óra: 8.45 – 9.30        15’

3. óra: 9.45 – 10.30      10’

4. óra: 10.40 – 11.25    10’

5. óra: 11.35 – 12.20    10’

6. óra: 12.30 – 13.15    10’

7. óra: 13.25 – 14.10

 

 

Tanítási napok, szünetek

Első tanítási nap: 2017. szept. 1. (péntek)

            Utolsó tanítási nap: 2018. jún. 15. (péntek)

            Őszi szünet: 2017. okt. 30-tól – nov. 03-ig

                        Utolsó tanítási nap: okt. 27. (péntek)

                        Első tanítási nap: nov. 06. (hétfő)

            Téli szünet: 2017. dec. 27-tól - 2018. jan. 02-ig

                        Utolsó tanítási nap: dec. 22. (péntek)

                        Első tanítási nap: 2018. jan. 03. (szerda)

            Tavaszi szünet: 2018. márc. 29-től – ápr. 03-ig

                        Utolsó tanítási nap: márc. 28. (szerda)

                        Első tanítási nap: ápr. 04. (szerda)

            Félév zárása: 2018. jan. 26. (péntek)

            Értesítők kiosztása: 2018. febr. 02 (péntek)

Táncművészeti tagozat versenyei

Időpont

Országos Táncjáték Fesztivál

november 18.

Országos Felnőtt – Ifjúsági Táncművészeti Fesztivál

március 24.

HELIKON

április 19-21.

VI. Országos Modern – Kortárs Tanulmányi Verseny

április 20-21.

Országos Junior Táncművészeti Fesztivál

április 20.

Országos Gyermek Táncművészeti Fesztivál

május 12.

VIII. Szolnoki Országos Táncművészeti Fesztivál

május 19. v. 20.

Pedagógusnapi gálaműsor Budapest

június 7.

 

Jelentősebb események, rendezvények a 2017/18-as tanévben

Augusztus

Feladat

Időpont

pótvizsga előkészítése, lebonyolítása

aug. 28.

tanévnyitó ünnepély

aug. 31. 18 óra

táncos fellépés - Szekszárd Város Napja

aug. 27.

 

Szeptember

Feladat

Időpont

első tanítási nap

-4 óra osztályfőnöki, 5. 6. óra elmarad,

-tankönyvek átvétele, átnézése,

- házirend, éves rend és program ismertetése, Diák Etikai Kódex

-balesetvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófavédelmi tájékoztató, (ezek regisztrálása az ellenőrzőbe, 1. ,2. osztályoknak gépelve)

-kivonulási rend ismertetése

-napközi és tanulószoba megerősítése

szept. 1.

első osztályos szülői ért.

szept. első hete

Felsővárosi Búcsú-tánctagozat fellépése

szept. 10.

8. évf. szülők értesítése a nyelvvizsga, ECDL felkészítőkről

szept. 18. 16,30

 

Szüreti Fesztivál-tánctagozatosok fellép.

szept. 16.

SZMK

szept. 20. 17 óra

szülői ért.

szept. 25-29-ig

Diákközgyűlés           

szept. 28. 14 óra

első osztályosok mérése, óvodába érkező gyerekek megfigyelése

folyamatosan

 

Óvoda

tanév első napja

szept. 04.

óvodai szülői ért.

szeptemberben

óvodába érkező gyereke megfigyelése

folyamatosan

Pörböly - kirándulás

szept. utolsó hete

 

Október

Feladat

Időpont

Aradi vértanúk

okt. 6.

Gyakorlóiskolák Országos Konferenciája

okt. 13-14.

megemlékezés okt. 23.

okt. 20. 4. óra (5.,6. órák megtartva)

 

Óvoda

Vendégeink az állatok

okt. első hete

Láncszemekből hidat építeni – szakmai nap

október

nagycsoportosok mérése

folyamatosan

 

November

Feladat

Időpont

Kecskemét City interaktív balett

nov. 3.

8. oszt. szülőktovábbtanulással kapcsolatos tájékoztatója

nov. 7.

Illyés-hét

nov. 13-17.

nyílt nap (első,oszt.-ban óvónők; ötödik oszt.-ban szülők, tanítók)

nov. 8.

fogadó óra

nov. 20. 17 óra

iskolagyűlés

nov. 27. alsó,

nov. 28. felső, (7.45)

 

Ovi-Suli

nov. 25.

Egészséghét

nov. utolsó hete

 

December

Feladat

Időpont

karácsonyi készülődés - Advent, Mikulás hallgatók bevonásával

folyamatosan

Mikulás

dec.6.

Táncos karácsony

dec. 8.

karácsonyi műsor

dec. 22. 4. óra

Óvoda

 

Mikulás- ünnep az óvodában

dec. 6.

Karácsonyi hangverseny

decemberben

karácsonyi készülődés, ünnepély

decemberben

Lépegető

decemberben

 

Január

Feladat

Időpont

tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat

jan. 9-től

ápr. 27-ig

első félév zárása

jan. 26.

tánctagozat-félévi záróvizsga

jan. 22-26.

SZMK

jan. 31. 17 óra

Ovi-Suli

jan. vége-febr. eleje

Óvoda

 

 

nyílt nap az óvodában

jan. 3. hete

szülői ért.

csoportonként

Február

Feladat

Időpont

félévi értesítők kiosztása

febr. 02. 1. óra

szülői ért.

febr. első hete

Szülők-nevelők bálja

február 10.

 

iskolagyűlés

febr. 20. felső

febr. 21. alsó (7.45)

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (febr. 25.) (osztálykeret)

febr. 23.

farsangi bálok

-alsó-febr. 16.

-felső-febr. 23.

(17 óra)

 

továbbtanulási lapok leadása

febr. 19.

 

Óvoda

farsangi bálok

óvoda - saját program szerint;

 

Március

Feladat

Időpont

iskolai nyílt nap

márc. 5. alsó

febr. 28. felső

 (első 4 óra)

Pénzügyi és vállalkozói témahét

márc. 5-9.

márc. 15-i megemlékezés

márc. 14. 1. óra

Ovi-Suli

márciusban

Projektnap

márc. 28.

 

Óvoda

nagycsoportosok ajándékénak elkészít.

folyamatosan

óvodai szakvélemények kiadása

márc. 30-ig

Lépegető

márciusban

Húsvét

csoportonként

 

Április

Feladat

Időpont

fogadó óra

ápr. 9. 17 óra

Költészet napja

ápr. 11.

Magyar Nyelv Hete

Szépíró verseny

ápr. 9-12.

A holokauszt áldozatai (osztálykeret)

ápr.16.

Tánc Világnapja

ápr. 27. 4-5. óra

óvodások, elsősök beiratkozása

 

 

Óvoda

Lépegető

áprilisban

 

Május

Feladat

Időpont

Anyák Napja – osztályok, csoportok saját döntése alapján

májusban

SZMK

máj. 23.

szalagtűző

máj. 25. 17 óra

iskolagyűlés

máj. 24. felső

máj. 25. alsó

(7.45)

leendő elsős és ötödikes szülők tájékoztatása

májusban

szülői ért.

máj. utolsó hete

Kihívás Napja

máj. 22.

Idegen nyelvi mérés

máj. 16.

Országos kompetenciamérés

máj. 23.

Nyelvi munkaközösség által szervezett kirándulás

májusban

Gyermeknap (alsó)

máj. 25.

Óvoda

Anyák Napja

csoportok döntése alapján

Kihívás Napja

máj. 22.

Gyermeknapi kirándulás

májusban

 

Június

Feladat

Időpont

Összetartozás Napja (osztálykeret)

jún. 04.

tánctagozatosok-záróvizsga

jún. 02. 15 óra

fordított nap (felső)

jún. 8.

kirándulások

jún. 11-12.

pályaorientációs nap

jún. 14.

ballagás

jún. 16. 10 óra

tanévzáró ünnepély

jún. 20. 17 óra

 

Óvoda

nagycsoportosok ballagása

jún. 01. 16 óra

Láncszemekből hidat építeni – hagyományőrző tábor

jún. 4-5.

 Pedagógiai célra felhasználható tanítás nélküli munkanapok

Megnevezés

Időpont

DÖK nap (fordított nap)- felső

Gyermeknap - alsó

június  8.

május 25.

pályaorientációs nap

június 14.

őszi szakmai nap

1 nap novemberben

téli szakmai nap

1 nap január

tavaszi szakmai nap

2 nap márc., ápr.

Óvoda

Gyermeknap

1 nap májusban

őszi szakmai nap

1 nap novemberben

téli szakmai nap

1 nap jan.

tavaszi szakmai nap

2 nap márc., ápr.

 

 

7. Versenyek - programok

Táncművészeti tagozat versenyei

Időpont

Országos Táncjáték Fesztivál

november 18.

Országos Felnőtt – Ifjúsági Táncművészeti Fesztivál

március 24.

HELIKON

április 19-21.

VI. Országos Modern – Kortárs Tanulmányi Verseny

április 20-21.

Országos Junior Táncművészeti Fesztivál

április 20.

Országos Gyermek Táncművészeti Fesztivál

május 12.

VIII. Szolnoki Országos Táncművészeti Fesztivál

május 19. v. 20.

Pedagógusnapi gálaműsor Budapest

június 7.

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés az elmúlt tanévben nem volt.

 

Alap dokumentumok: az iskola honlapján találhatók.  

 

 

Szervezeti és működési szabályzat                 Házirend          Pedagógiai program

 

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Pedagógusok szakképzettsége

 

Aczél Ildikó

tanító – testnevelés, gyógytestnevelés szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus-differenciáló szakirány

Ambach Gyöngyi

tanító- ének szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus – differenciáló szakirány

Balassáné Lerch Mónika

tanító – német szakkollégium

tanár – nemzetiségi német

szakvizsgázott pedagógus - mentorpedagógus

Bánságiné Aradi Gyöngyi

tanító – testnevelés szakkollégium

Benczéné Varsányi Zsuzsanna

tanító – népművelés és rajz szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus - differenciáló szakirány

Bíró Beáta Zsuzsanna

tanár – könyvtár, földrajz szak mentálhigiéné szakirány

Bucsányiné Gréczy Gabriella

tanító

szakvizsgázott pedagógus – közoktatás vezető

művelődés szervező

Csibi-Ulrik Dóra

tanító – angol műveltségterület

tanár – neveléstudomány

Dobosné Ifjú Zsuzsanna

tanító – rajz, német nemzetiségi szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus – német nemzetiségi mentorpedagógus

Dömény Diána

tanító-magyar műveltségi terület

Dr. Harangozó Lajosné

tanító- könyvtár, ének szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus – mentálhigiéné szakirány

Dr. Harangozóné Genczler Lívia

tanító – könyvtár szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus - differenciáló szakirány

Embersics Lászlóné

tanár- matematika, kémia szak

Gaal László

tanár- testnevelés, földrajz szak

 

Gaalné Jäger Ágnes

tanár- matematika, fizika szak

Gabi Gabriella

tanító-testnevelés szakkollégium

tanár- magyar szak

szakvizsgázott pedagógus - differenciáló szakirány

Gébert Imre

tanító- testnevelés szakkollégium

tanár-földrajz szak

Glószné Pálinkás Erika

tanító-könyvtár, rajz szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus - fejlesztő szakirány

Istvánné Lőrinczy Györgyi

tanító-ének szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus - differenciáló szakirány

Jávor Zsófia

tanító-ének szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus – fejlesztő, differenciáló szakirány

Kárpáti Gyöngyi

tanár-magyar, orosz szak

Keményné Tarján Márta

tanító- rajz szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus - differenciáló szakirány

Klics Andrea

tanító- német műveltségterület

tanár-német nemzetiségi szak

Dr. Koncsekné Nemes Judit

tanító-informatika műveltségi terület

tanár-történelem szak

Kovács Erzsébet

tanító- népművelés és orosz szakkollégium

tanár-orosz szak

szakvizsgázott pedagógus - differenciáló szakirány

Kovács Gyöngyi

tanár-földrajz, történelem, testnevelés szak

Konyecsnyi Gábor

tanító-magyar műveltségi terület

Kuruczné Boda Zsuzsanna

tanító-testnevelés szakkollégium

tanár- matematika, számítástechnika szak

kommunikáció szervező

László Mária Zita

tanító-pedagógia, rajz szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus - differenciáló szakirány

Link Kinga

tanító-német műveltségi terület

Lizákné Kovács Nóra

tanár-angol szak

Lovászné Jankó Klára

tanító

tanár-angol szak

szakvizsgázott pedagógus - angol szakirány

Miskei Vendelné

tanító-magyar műveltségi terület

szakvizsgázott pedagógus - gyógytestnevelés szakirány

Molnár Szilvia

tanító - ének-zene műveltségi terület

tanár - ének-zene, biológia szak

Molnárné Dobrovitz Piroska

tanító-rajz műveltségi terület

tanár-pedagógia szak

Murel Klára

tanár-matematika, pedagógia, földrajz szak

Mutzhausz Ildikó

tanító-testnevelés és gyógytestnevelés szakkollégium

tanár- testnevelés szak

szakvizsgázott pedagógus - gyógytestnevelés szakirány

Nedermann Beáta

tanító- testnevelés és gyógytestnevelés szakkollégium

tanár-testnevelés, számítástechnika szak

Nyemcsokné Kárpáti Katalin

tanító-német műveltségterület

táncpedagógus- néptánc

szakvizsgázott pedagógus – mentorpedagógus

Papp-Detkó Elvira

tanító-ének műveltségi terület

Péter Györgyi

tanító-testnevelés szakkollégium

tanár-testnevelés szak

Posta-Rutkai Viktória

tanító-differenciált nevelés szakkollégium

Póth Gábor

tanító-magyar, testnevelés műveltségi terület

szakvizsgázott pedagógus – mentorpedagógus

Rózsa Gabriella

tanító-rajz szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus - differenciáló szakirány

Rózsavölgyi Andrea

tanító- magyar műveltségi terület

Ruff Dániel

tanító-testnevelés műveltségi terület

labdarugó - edző

Runyai Zsuzsanna

tanító-magyar műveltségi terület

szakvizsgázott pedagógus – mentorpedagógus

Szabó Emese

tanító – magyar műveltségi terület

Szabó Matild

tanító – orosz szakkollégium

tanár-orosz szak

szakvizsgázott pedagógus – fejlesztő, differenciáló szakirány

Szirony Andrea

tanító-német

tanár-német, angol szak

szakvizsgázott pedagógus – mentorpedagógus

turizmusszervező tanár

Szloboda-Bajory Melinda

tanító-testnevelés műveltségi terület

gyógypedagógus - tanár

Szőrné Horváth Beatrix

tanító - német, német nemzetiségi műveltségi terület

szakvizsgázott pedagógus –fejlesztő, differenciáló szakirány

Tinkuné Szántó Erzsébet

tanító-rajz és népművelés szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus - mentálhigiéné szakirány

Turza Olívia

tanító-testnevelés és pedagógia szakkollégium

Vermesné Géczi Blanka

tanító-technika szakkollégium

tanár-magyar, technika szak

Zágonyi Beáta Anita

tanító-testnevelés, gyógytestnevelés szakkollégium

szakvizsgázott pedagógus - differenciáló szakirány

Kis Ildikó

porcelántervező

Táborfi-Rónai Nóra

táncpedagógus – moderntánc

szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető

Valkainé Daczó Eszter

táncpedagógus – moderntánc

szakvizsgázott pedagógus – közoktatási vezető

Valkai Csaba Csanád

táncpedagógus - moderntánc

Buzás Istvánné

óvodapedagógus

Dániel Lilla

óvodapedagógus-német nyelvi és német nemzetiségi

szakvizsgázott pedagógus - differenciáló szakirány

Hiesz Miklósné

óvodapedagógus

szakvizsgázott pedagógus – fejlesztő, differenciáló szakirány

Hoffmann-né Gyugyi Katalin

óvodapedagógus

szakvizsgázott pedagógus - gyógytestnevelés szakirány

Mechtl Marianna

óvodapedagógus

szakvizsgázott pedagógus - differenciáló szakirány

Mészáros Ibolya

óvodapedagógus

szakvizsgázott pedagógus - gyógytestnevelés szakirány

Molnárné Lovász Andrea

óvodapedagógus

szakvizsgázott pedagógus – közoktatás vezető

Molnárné Wéner Ágnes

óvodapedagógus- ének

szakvizsgázott pedagógus - differenciáló szakirány

Póláné Ratiland Márta

óvodapedagógus

tanító

szakvizsgázott pedagógus - differenciáló szakirány

Sándor Ispán Erika

óvodapedagógus

szakvizsgázott pedagógus - fejlesztő szakirány

Szentesné Nagy Éva

óvodapedagógus

szakvizsgázott pedagógus – közoktatás vezető

Tóth Andrea Liliana

óvodapedagógus-német nyelvi és német nemzetiségi

 

A nevelő oktató munkát segítők száma, feladatköre,

iskolai végzettsége és szakképzettsége

 

Pszichológus felsőfokú végzettséggel:1 fő

Szociális munkás felsőfokú végzettségű: 1 fő

Iskolatitkár középfokú végzettséggel: 1 fő

Gondnok középfokú végzettséggel: 1 fő

Pedagógia asszisztens középfokú végzettséggel: 2 fő

Dajka középfokú végzettséggel: 6 fő

 

 

 

A 2016. évi Országos Kompetenciamérés eredményei

 

 

 

2016/2017 tanév  idegennyelvi kompetencia mérés eredményei

 

 

angol

német

6. évfolyam

73%

77%

8. évfolyam

83%

60%

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

 

Sikeres javítóvizsgát tett

Évet ismétel

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

1

5. évfolyam

 -

 -

6. évfolyam

-

-

7. évfolyam

4

8. évfolyam

 -

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

 

1. Napközi otthon, tanulószoba:

- A Köznevelési Törvény előírásainak megfelelően – ha a szülők igénylik – tanítási napokon 1. – 4. évfolyamon napközi otthon, 5. – 8. évfolyamokon tanulószoba működhet.

- A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik. A napközi otthonba tanévenként előre, minden év májusában, ill. az első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

- Amennyiben a napközis csoportokba jelentkezők létszáma meghaladja a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelem elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, akik nehéz szociális körülmények közt élnek. / Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, stb. /

- A napközis ellátás az utolsó óra után – az órarend függvényében – kezdődik és 17.00 – ig tart.

- A tanulószoba 13.30 órától 15,30-ig biztosít felügyelet

- A tanítási szünetekben munkanapokon igény szerint összevont ügyelet működik.

Szünetekben azonban csak akkor üzemelhet az ellátás, ha folyamatosan legalább 10 tanuló igényli.

- A napközi otthonból írásos szülői kérelem alapján a napközis nevelő engedheti el a tanulót.

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni foglalkozások

Az egyéni tehetségek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.

 Iskolai diáksportkör

Az iskolai diáksportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

Szakkörök

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. Jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is (pl.: természetjáró szakkör, sakk). A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskolavezetés dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. A szakköri jelentkezés önkéntes, de részvétel azt követően kötelező.

 

 Szabadidős foglalkozások

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére a felmerülő igényekhez, valamint a szülők anyagi lehetőségeihez igazodva szabadidős programot szervezünk (színház, mozi látogatás, városi könyvtár, művelődésházi programok, múzeum látogatások, tárlatok, stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 

Napi legfeljebb 2 „nagydolgozatot” (témazárót)lehet íratni előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez. A kiértékelt írásbeli munkáját tíz tanítási napon belül kézhez kapja a tanuló. Gyermeke témazáró dolgozatait a szülő a pedagógus fogadó óráján nézheti meg – (haza nem vihető).A tanév során egy alkalommal felmentést kérhet a tanuló a szóbeli számonkérés alól, a feleletre való felszólítás esetén.

A ponthatárok megállapítása

Minimum 35%-tól elégséges

Minimum 92%-tól jeles

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: a hivatalos félévzárás előtti két hét, ill. a hivatalos évzáró előtti két hét . Javítóvizsgák teljesítési ideje augusztus 4. hete

 

Félévi osztályozó vizsga: 2018. január 22-26.
Év végi osztályozó vizsga : 2018. június  11-15.
Javító vizsga: 2018. augusztus 27 – 29.

Félévi záróvizsga tánctagozat: 2018. január 22-26.

Évvégi záróvizsga tánctagozat: 2018. június 2.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 

Óvodai csoportok  ( 6 csoport- 138 fő)

Csoport

Létszám

1.

22

2.

22

3.

24

4.

24

5.

24

6.

24

 

Iskolai osztályok  (24 osztály- 550 fő)

Osztály

Létszám

1.a

21

1.b

23

1.c

20

2.a

19

2.b

24

2.c

19

3.a

20

3.b

22

3.c

20

4.a

29+1

4.b

23+1

4.c

29

5.a

28

5.b

25

5.c

25

6.a

25

6.b

28

6.c

26

7.a

17

7.b

26

7.c

19

8.a

19

8.b

23

8.c

21

 

 

 

 

 

Táncművészeti tagozat ( 14 csoport)

Osztály

Előképző

Alapfok

Továbbképző

Teljes

létszám

Évfoly.

1

2

Ö

1

2

3

4

5

6

Ö

7

8

9

10

Ö

Kortárs tánc

tagozat

10

19

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Modern

tánc

tagozat

24

16

40

14

14

6

8

8

11

61

6

6

4

4

20

121

 

69

 

61

 

20

150

 

Képzőművészeti tagozat

Képző- és iparművészeti tagozatra összesen 57 fő jár.

You shall not pass!