EFOP-3.3.7-17-2017-00009

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

                                

 

 

 

 

EFOP-3.3.7-17-2017-00009

 

 

 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola módszertani fejlesztése

 

Együttműködő partner:PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája

 

Kedvezményezett: Pécsi Tudományegyetem

 

A projekt időtartama: 2018.01.01-2020.11.30.

 

Támogatási összeg: 74 977 130 Ft

 

A pályázat célja:

 

Pályázatunk fő célja a megvalósításban részt vevő gyakorló pedagógusokkal és pedagógus szakos hallgatókkal együttműködve olyan interaktív, játék-alapú tevékenységek kidolgozása, amelyek alkalmazkodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, és a „Z-generáció” motivációjában módszertani újdonságot jelentenek. Pályázatunk további célja az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése.  A pályázat megvalósítása során szakembereink olyan informális és nem formális tanulási módszereket  dolgoznak ki, melyek iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket. A módszertani fejlesztésekkel párhuzamosan szakembereink akkreditált képzésen vesznek részt annak érdekében, hogy a projektmódszert rendszeresen, átfogóan tudják alkalmazni.

 

Közvetlen célcsoport:  az intézményünkben tanuló diákok és a pedagógusok

 

Közvetett célcsoport:  a gyakorlati képzésben résztvevő pedagógusjelölt hallgatók, valamint a tudásmegosztásban érintett környező iskolák pedagógusai

 

Fő tevékenységek a PTE IGY Gyakorló Általános Iskolában:

 

Iskolánk a PTE KPVK gyakorlóintézménye, ahol a Kar oktatóival és a gyakorlaton résztvevő tanító hallgatókkal együttműködve innovatív tevékenységek folynak. Az intézményi fejlesztés elsődleges feladatai:

 

·       Az informális és az élményközpontú tanulás kínálatának szélesítése, az intézmény tanulói számára elérhetővé tétele.

 

 

 

·       Egyéni tanulási utak támogatása.

 

·       A ránk bízott gyermekek, fiatal felnőttek személyiségének sokoldalú fejlesztése.

 

·       8 osztályt átfogó átfogó (1-8. évfolyam), a problémamegoldó gondolkodást és a kreatív készségek fejlesztését célzó logikai, társas-, táblajáték és kincsvadász játék tematikus keretrendszerének kifejlesztése.

 

·       A közösségi léthez szükséges együttműködés, az erkölcsi normák megalapozása, az értelmező, reflektív tanulás, a tevékenykedtető, önszabályozott munka, az autonómia és a felelősség fejlesztése, a pályaorientáció, életpálya-építés támogatása módszertani sokszínűséggel.

 

·       Az intézmény pedagógusainak és tanulóinak felkészítése ennek működtetésére.

 

·       Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása, vetélkedők, szülői találkozók szervezése.

 

·       A tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése, a programban folyó szakmai munka bemutatása.

 

 

 

Fő tevékenységek a  PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolájában:

 

Cél: A lelki és fizikai egészség fejlesztése (mentálhigiénés és egészségmegőrző tematikák mentálhigiénés ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazásának elsajátítása, művészetterápiás eszközök bevezetése konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatása

 

A PTE GYÁIGSZG Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolájának kiemelt célja: komplex kompetenciafejlesztési program kidolgozása, adaptálása az EFOP 3.3.7 projekt keretein belül
Ø ismeretátadás: a világra nyitott, az emberi kapcsolatokra érzékeny, a környezetéért felelősséget érző, önmagával és társaival szemben igényes, az ország hagyományainak szellemében cselekvő diákok nevelése, ehhez szükséges ismeretek átadása;
Ø képességfejlesztés: tanítványaink tudásának, képességeinek, egész személyiségének olyan irányú fejlesztése, amelyek segítségével fizikailag és szellemileg egészséges, a természeti és társadalmi környezettel egyaránt harmóniában élő felnőtté váljanak;
Ø attitűd-, szemléletformálás: kialakítani tanulóinkban az egészséges életmód igényét, és törekszünk arra, hogy ez a felnőttkorban is megmaradjon;
Ezen célok megvalósítás érdekében a pályázat keretein belül a módszertani fejlesztés körében alsó és felső tagozaton az iskolakultúra megújításaként, innovatív módon a fenntartás időszakát is beleértve teljes nevelőtestületre és tanulói körre adaptáljuk a pályázati forrásból önmagunk által kidolgozott lelki és testi egészség fejlesztését szolgáló programcsomagunkat.
A tematikus keretrendszer lényegi elemei:
- mentálhigiénés munkacsoport létrehozása és működtetése (pszichológus, fejlesztőpedagógus, tehetséggondozó szakember, osztályfőnökök, tanácsadó) – alapvető feladatuk: mentálhigiénés tevékenység elméleti megalapozása

 


- fejlesztő team kialakítása – alapvető feladatuk: gyakorlati megvalósítás, a keretrendszer elemeinek adaptálása, disszeminálása
- értékelő csoport kialakítása, működtetése – beválási mutatók vizsgálata, felülvizsgálat, javaslat a beavatkozásra, korrekcióra
- diákönkormányzat – tanulói képviselet, a projekt kidolgozás és megvalósítása során az érdekérvényesítés, bevonódás szervezeteként
- hallgatóképzésben történő megjelenítése – az intézményben gyakorlatukat töltő hallgatók bekapcsolása a projekt megvalósításában, hatékony ismeretmegosztás széles partneri körben
A program a munkacsoportok szoros együttműködésében valósul meg.

Feladataik:
- módszertani fejlesztés (tematikák kidolgozása)
 Érintett tematikus területek:

 

Életpálya-építés
A biológiai lét értékeinek védelme , komplex egészségfejlesztés – életmód, életvitel:
Családi életre nevelés
 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való differenciált, fejlesztő foglalkozás
• Tehetséggondozás, kettős különlegességű tanulók egyéni pedagógiai megsegítése
• Fejlesztés
• Ifjúságvédelmi programok fontosságának hangsúlyozása
• Veszélyeztetett gyerekek növekvő számának, újabb problématípusok megjelenésének,

 

 

 

A feladatok elérése érdekében tervezett tevékenységek :
- szakkörök működtetése, nyitottá tétele más köznevelési, közoktatási intézmények, illetve az egyetem felé
- az Oktatási Hivatal bázisintézményeként Jó gyakorlat fejlesztése a tematikus programokból, azok adaptálása
- ökoiskolai projektek felülvizsgálata a testi-lelki egészség program jegyében
- programszervezés
- a projekt eredményes megvalósításához szükséges tanulói, partneri környezet kialakítása (eszközbeszerzés

 

A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében, a programban folyó szakmai munka bemutatása

 

Minden félévben osztályonként egy túra a környékre a környezeti értékek felfedezésére
□ Évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap (témanap) szervezése a Föld napja alkalmából játékos vetélkedővel, akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára
□ ÖKOszakkör működtetése
□ Flashmob
□ Szelektív hulladékgyűjtés
□ Együttműködés a PTE-vel (Zöld Egyetem projekt)
□ Ökoiskolai munkatervben foglaltak megvalósítása, ÖKOhét programjaiba való bekapcsolódás
□ Pécs környezetvédelmi szerveivel való kapcsolattartás alapján foglalkozások szervezése (LÉPJ – program).

 

 

 

Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése

 

A projekt megvalósításának színterei:
Tanórán kívüli programok, foglalkozások:
□ Szakkör működtetése
□ Diákönkormányzati programok
□ Vetélkedők heterogén és homogén tanulói csoportoknak (közösségfejlesztés)
□ A napközi játékos foglalkozásai a gyakorlás színterei
□ A délutáni rendszeres testnevelési és sportfoglalkozások (ISK), a versenyek rendszere
□ Filmvetítések, azt követően szakemberrel beszélgetések
□ Az egészség megőrzésével kapcsolatos világnapokról való megemlékezésekhez kapcsolódó önálló gyűjtőmunka (könyv, újság, Internet), kiselőadás készítése, cikk írása.
□ „Egészség projektnap” megszervezése és lebonyolítása, melynek része az egészséges életmóddal, környezetkímélő szemlélettel, és elsősegélynyújtással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekből álló vetélkedő szervezése

 

 

 

A képzések tematikájának kapcsolódása az informális tanulás (elsősorban a kidolgozott tematika)működtetéséhez:

 

A kidolgozott tematikák megvalósításához olyan szemléletmóddal és módszertani eszköztárral rendelkező pedagógusok közreműködésére van szükség, akik tisztában vannak a legújabb kutatási eredményekkel, módszertani megközelítésekkel, fejlesztési lehetőségekkel, a pedagógiai folyamtok értékelését és továbbadását is fontosnak tartják. Mindkét tanfolyam a tanári szemléletmód megújítását célozza, más-más oldalról megközelítve. A tanári szemléletmód megújítása – A tanulás tanítása tanfolyam olyan elméleti és gyakorlati tudást mozgósít, amely a kritikai gondolkodás fejlesztését és az interaktív és reflektív tanulást helyezi középpontba. A képzés tréning jellege biztosítja a saját élményen alapuló tanulást. A tanfolyam során megtanult tanulási technikákat a tanulási folyamtokban jól lehet használni minden területen, hiszen a rendszerben gondolkodásra, a tanár segítő szerepére épülnek. Ezek a módszerek a Z és alfa-generációk ismeretén alapulnak. A tanfolyam figyelmet fordít a pedagógiai folyamtok tervezésére és értékelésére is, ezt a részt vevő kollegák jól tudják majd hasznosítani a programban. A 7 szokás tanfolyam elsősorban a tanári attitűdváltásra készíti fel a résztvevőket. Olyan eszközrendszert ad a kezükbe, amely képessé teszi őket az egymással való együttműködésre, az egymástól való tanulásra, tudásuk átadására,mindeközben alkalmassá válnak a társas intelligencia fejlesztésére, ezáltal fokozva az innováció eredményességét.

 

 

 

Melléklet: 
You shall not pass!