Jubileum — 20 éves a PTE IGY Gyakorló Általános Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda Táncművészeti Tagozat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

20 éves a PTE IGY Gyakorló Általános Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda Táncművészeti Tagozat

 

A PTE IGY Gyakorló Általános Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda többcélú közoktatási intézmény. Ellátja az óvodai nevelés, az iskolai oktatás, az alapfokú művészeti oktatás feladatait táncművészeti, valamint képző és iparművészeti tanszakon, valamint az óvó és tanítójelölt hallgatók gyakorlati felkészítését.

 

A Gyakorló Általános Iskola Táncművészeti Tagozata a Képző és Iparművészeti Tagozattal párhuzamosan az idei tanévben huszadik éve működik a PTE IGY Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola részeként. A Modern és Kortárstánc Tagozat, jelenleg tizenhét évfolyamot, összesen 198 diákot ölel fel.

Az alapfokú táncművészeti oktatás teljes képzési ideje 12 év, mely a következőképpen épül fel: előképző 1-2. évfolyam, alapfok 1-6. évfolyam, továbbképző 7-10. évfolyam.

A tagozaton kívül minden évben közel negyven fős óvodás korú gyermekkel is foglalkozunk, akik az intézmény gyermeklétszámának az utánpótlását biztosítják. Az óvodás szakkörön belül a gyermekek esztétikus testképzést, kreatív gyermektáncot és táncelőkészítő gimnasztikát tanulnak.

A húsz éves múltra visszatekintő Alapfokú Művészeti Iskola Táncművészeti Tagozatának Kortárstánc tanszaka beépült a Gyakorló Általános Iskola helyi tantervébe. Az intézmény kultúrájához hozzá tartoznak a táncolni tanuló, táncolni vágyó gyermekek. Az első és második művészeti évfolyamban a tanulók hetente kétszer a testnevelés óra keretein belül kreatív gyermektánc órákon vesznek részt. A mindennapos testnevelés bevezetése óta a már jól működő „rendszer” még nagyobb értékkel bír, hiszen az intézmény infrastruktúrája (mint minden más iskolában) nehéz probléma elé állítja a vezetőséget az órarendek összeállításában, kivitelezésében. A tánctermek kihasználása segít ennek a megoldásában.

A kreatív gyermektánc tantárgy képzési feladata, hogy az önkifejezést mozgásban realizálja, megvalósítsa az önfeledt játékot.  A játékok szabályainak megismerésére és alkalmazására ösztönöz, a játék örömének megélésével. Cél, hogy a növendék egyre tudatosabban ismerje meg testének képességét, a tér használatát, dinamikai variációkkal, az idő és a zeneiség formáival. A tanuló megtanul figyelni, és együttműködni, saját és mások nonverbális kommunikációját érteni és használni. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez.

A kapcsolati kultúrára jó hatást gyakorol, a pozitív énkép és az én-attitűd kifejlődését segíti. A tánc segítségével a növendékek az elméleti órákon is jobban teljesítenek, könnyebben fókuszálnak a feladatokra, kiemelik a lényeget, empatikusabbak társaikkal, tudnak csoportban, egységben gondolkodni.

A PTE IGY Gyakorló Általános Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda Táncművészeti Tagozata 2011-től tagja a Táncpedagógusok Országos Szövetségének. Kollégáimmal és a növendékekkel rendszeresen részt veszünk az általuk szervezett országos versenyeken, ahol tanítványaink kiváló eredményeket érnek el. A 2013-2014-es tanévben iskolánk a szakma legnagyobb elismeréseként Kiváló Minősítést szerzett a Táncpedagógusok Országos Szövetsége által kiírt feltételek teljesítésével.

2012-ban iskolánk a Magyar Táncművészet Főiskola partnerintézménye, gyakorlóiskolája lett, amelyet, 2018-ban már a Magyar Táncművészeti Egyetem szárnyai alatt újra elnyert tagozatunk.

A régión belül, Tolna megyében a művészeti intézményünk többfunkciós szerepet tölt be. Összefogja a Szekszárd városában, és annak vonzáskörzetében a tánc iránt fogékony tehetséges fiatalokat. Alternatívát kínál a szülőknek a Képzőművészeti Tagozattal karöltve, hogy a gyermekeik az érdeklődési körüknek megfelelő művészeti ágba kapjanak betekintést. A város felé minőségi művészi előadásokat biztosít, ahol a diákok helyi szinten is megcsillanthatják tudásukat. Művészeti intézményünkben az oktatás nem csak a gyermekek délutáni elfoglaltságát fedi le, fontos a tehetségek gondozása, a megfelelő minőség biztosítása. Célunk, hogy hozzájáruljunk a tehetséggondozás és fejlesztés már létező, jól bevált gyakorlatának kiszélesítéséhez, mindezt együttműködve a Kiváló Tehetségpontként regisztrált anyaintézményünkkel. A 2021-2022 tanévtől a kiemelten tehetséges növendékeink számára elindítottuk a Talent-tehetséggondozó programot, amely során a kiválasztott gyermekek a meglévő óraszámok mellett plusz foglalkozásokon vesznek részt külsős pedagógus kollégák bevonásával. A program elsődleges célja a tehetség támogatása, pályaorientáció, új impulzusok megteremtése, tudásbázis bővítése.

Több tehetséges diákunk a Magyar Táncművészeti Egyetem és a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium növendéke.

A tanszak tárgyi feltételei kiválóak, ami a modern- kortárstánc tanításához szükséges; megfelelő burkolatú és alapzatú sportpadló és balett szőnyeg, egy egész falat borító tükör és balett rúd, DVD lejátszó, televízió és zongora is a rendelkezésünkre áll. A koreográfiák betanulásához és gyakorláshoz Audios magnót, laptopot, Pendrivot, mobiltelefont és JBL hangszórót is használunk.

A kapcsolattartás formái a fórumok, tanácskozások, nyílt napok, fogadóórák, szülői értekezletek, iskolai ünnepélyek, rendezvények. A leendő első osztályosok szüleinek az „Ovi-suli” programot hirdetünk anyaintézményünkkel karöltve, ahol a gyerekek az alsó tagozatos tanító nénikkel tölthetnek el egy-egy játékos foglalkoztató órát, míg ugyanezen idő alatt a szülőknek különböző témában tartanak előadásokat az iskola vezetői, az iskolapszichológusunk, ill. az alsó tagozatos tanító nénik. Ezeken a foglalkozásokon tagozatunk is bemutatkozik minden évben, hogy lehetőséget biztosítsunk a szülőknek és a gyerekeknek arra, hogy jobban megismerjék munkánkat.

Kapcsolattartásunk a különböző intézményekkel (Magyar Táncművészeti Egyetem, Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium) egyesületekkel (sportegyesületekkel), együttesekkel, (Szegedi Kortárs Balett, Kecskeméti City Balett) szakmai szervezetekkel (Táncpedagógusok Országos Szövetsége, MLTSZ) folyamatos, jól működő.

Bármikor fordulhatunk feléjük kérdéseinkkel, kéréseinkkel, problémáinkkal, melyekre mindig tudunk közösen megoldásokat találni. A közös munkát erősíti egyrészről az évente megrendezésre kerülő nyári Tánctáborunk, ahol a Magyar Táncművészeti Egyetem, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium művésztanárai és a magyarországi balett együttesek művészei oktatnak kurzus formájában. Másrészről a minden évben megrendezésre kerülő tanév munkáját lezáró Koncertvizsgánk állandó résztvevői a Magyar Táncművészeti Egyetem művészképzős növendékei, meghívott díszvendégeink, az egyetem tanárai, a Táncpedagógusok Országos Szövetségének elnökségi tagjai. A Táncpedagógusok Országos Szövetségével több éve szervezzük közösen a Regionális Táncművészeti Elődöntőt, valamint a Nagy Táncválasztót.

Nagy gondot fordítunk az iskolai és városi programokon belül növendékeink részvételére, a szorosabb együttműködésre anyaintézményünkkel és Szekszárd városával. Ilyenek például a nemzeti ünnepeinkre történő iskola szintű műsorok megrendezése, az alsó és felső tagozatos farsangok, az elsősöknek a Törpepróba, ötödikeseknek a szecskabál, a Magyar Nyelv Hete program, a Tánc Világnapja, a felső tagozat Projekt napja, a „GyarokJók” estéje, a gyermeknap megrendezése alsó és felső tagozaton és a tanév végi Sport nap. A városi rendezvényeken belül a Szekszárd Város Napján, a Szekszárdi Szüreti Fesztiválon, a Felsővárosi nyárbúcsúztatón, a városi Majálison, a városi Gyermeknapon, projektnapokon, kiállításokon való részvétel.

Országos, szakmai szinten és városunkban is elismert az intézményünkben folyó több éve tartó magas színvonalú munka. Pedagógusaink képzett, magasan kvalifikált, állami kitüntetéssel jutalmazott művésztanárok, akiket minden évben növendékeikkel Szekszárd város Mecénás díjával tüntetnek ki. (Városi Mecénás díj, Berczik Sára Emlékdíj, Nívó díj, Bonis-Bona Kiváló Tehetséggondozó díj)

Az intézmény célrendszerének meghatározásakor alapvető szempont volt és lesz a tanulók, a szülők igényeinek, szükségleteinek figyelembevétele, vagyis egy gyakorlatias, alkalmazható, önmegvalósítást szolgáló oktatás-nevelés, amely a gyermekek képességeinek kibontakoztatásával, a tehetséges tanulók fejlesztésével, a hátrányos helyzetű növendékek felzárkóztatásával, egyenlő lehetőségeket biztosít az általános műveltség alapjainak elsajátításához és a kiemelkedéshez.

A PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda Táncművészeti Tagozatán különböző tandíj, illetve térítési díjkedvezmények vehetők igénybe. 50 % tartós beteg, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, SNI-is és rendszeres támogatásban részesülő gyermek esetében. Szintén 50 % kedvezményt biztosít a fenntartó a nagycsaládok számára és a testvérek esetében. A Gyakorlóiskolába és a Gyakorlóóvodába járó növendékeink szintén kedvezményt kapnak.

Az ott dolgozó szülők gyermekei pedig, tandíjmentességben részesülnek. Összességében elmondható, hogy az intézmény, az igazgatónő és mi pedagógusok is nagy hangsúlyt fektetünk a kedvezmények biztosítására.

A versenyző növendékeink számára biztosítjuk a versenyekre való eljutás lehetőségét, a nevezési díjat, a tagdíjat a szövetségen belül és a jelmezeket. Ezt egy részről a normatívából, másrészről pályázatok útján tudjuk megvalósítani. Sajnálatos módon a szülők által befizetett tandíj és térítési díj nem kerül vissza a tagozathoz, de még az iskolához sem, az egyetemnél marad. Összességében elmondható, hogy a szociálisan érzékeny magatartás, amit elsősorban az igazgatónő képvisel, motiváló a szülők részéről, úgy érzik, joggal, hogy odafigyelnek rájuk.

Az intézmény, amelyben dolgozom, dolgozunk, két kollégám, a növendékeim, a produktum, a mindennapi munkám tükrözi mind azt, amiben hiszek, ami vagyok emberként, pedagógusként, művészként.

 

Pedagógusaink;

Valkainé Daczó Eszter művészeti vezető, Nívó-díjas táncművész, Nívó, Bonis-Bona, Berczik és Táncoktatásért díjas táncpedagógus, közoktatási vezető

Táborfi-Rónai Nóra táncművész, táncpedagógus, szaktanácsadó, közoktatási vezető

Valkai Csaba Csanád Nívó-díjas táncművész, táncpedagógus, szaktanácsadó, közoktatási vezető

 

 

 

You shall not pass!